Przewodnik klienta

Informacja o administratorze danych osobowych odbiorcy usług:

Jakie sprawy może załatwić odbiorca w Biurze Obsługi Klienta:

1. pobrać wytyczne dla inwestorów o procedurach:
 • przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • przyjęcia nieczystości płynnych
 • odbioru nieczystości płynnych
2. złożyć wniosek o:
 • wydanie warunków technicznych na dostawę wody i odprowadzanie ścieków
 • uzgodnienie projektu przyłącza wod.-kan., projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • protokół odbioru końcowego
3. odebrać przygotowane dokumenty dotyczące
 • warunków technicznych
 • uzgodnienie dokumentacji
 • protokół odbioru końcowego
4. złożyć podanie o zawarcie umowy w przypadku nabycia, darowizny, podłączenia,

5. złożyć podanie o zawarcie umowy - zgon dotychczasowego odbiorcy,

6. złożyć podanie o rozwiązanie umowy w przypadku sprzedaży, darowizny, przekazania,

7. podpisać umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

8. złożyć zgłoszenie o zamontowaniu wodomierza ogrodowego,

9. zgłosić zmianę: nazwiska, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości,

10. podpisać umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

11. złożyć reklamację (pisemnie lub telefonicznie),

12. przekazać odczyt z wodomierza (jedynie w przypadku gdy pracownik MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. nie mógł go wykonać z przyczyn od niego niezależnych) i otrzymać fakturę za dostarczoną wodę/ odprowadzone ścieki,

13. zlecić wykonanie usługi ( WNP, WUKO, montaż wodomierza, wymiana wodomierza),

14. zgłosić awarię.


Zadania realizowane przez Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu:

1. Utrzymanie ruchu na niżej wymienionych obiektach:
 • a. Stacje Uzdatnienia Wody
 • b. Pompownie ścieków strefowe oraz pompownie przydomowe
 • c. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
 • d. Urządzenia sieci wod-kan oczyszczalni ścieków
2. Utrzymanie ruchu - transport, maszyny samojezdne oraz sprzęt.

3. Nadzór nad procesami uzdatnienia wody w SUW należących do Spółki.

4. Przygotowanie warunków przyłączenia do istniejących sieci wod-kan

5. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.

6. Prowadzenie ewidencji ścieków przyjmowanych na zlewni.

7. Prowadzenie ewidencji obrotu środkami trwałymi w przedsiębiorstwie (budowa, likwidacja, przeniesienie).

8. Odczyty wodomierzy w przedsiębiorstwach.

9. Nadzór nad robotami zewnętrznymi wykonywanymi przez obcych wykonawców na sieciach i przyłączach wod-kan.

10. Odbiory robót na sieciach i przyłączach wod-kan.

11. Przygotowanie ofert na realizację robót wod-kan.

12. Wykonywanie zleceń zewnętrznych związanych z budową sieci i przyłączy wod-kan.