Formularze i wnioski

  • Podanie klienta - pobierz PDF
  • Instrukcja postępowania jak podłączyć nieruchomość do sieci - pobierz PDF
  • Wytyczne do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych - pobierz PDF
  • WNIOSEK 01 o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci - pobierz PDF
  • WNIOSEK 02 o uzgodnienie dokumentacji technicznej- pobierz PDF
  • Zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót na sieci - pobierz PDF
  • WNIOSEK 03 o dokonanie technicznego odbioru końcowego - pobierz PDF
  • WNIOSEK 04 o przygotowanie oferty cenowej - pobierz PDF
  • Wniosek Inwestora o zaświadczenie o podłączeniu do sieci - dla klientów posiadających podpisaną umowę o zaopatrzeniu w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz PDF
  • Wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz PDF