Akty prawne

Ważniejsze akty prawne regulujące działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018 r. - pobierz PDF
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący do dnia 19.12.2018 r. - pobierz PDF
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2018.1152 t. j. z dnia 2018.06.14) - pobierz PDF
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U.2018.472 t. j. z dnia 2018.03.02)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800 t. j. z dnia 2014.12.16)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U.2005.233.1988 t. j. z dnia 2005.11.30)
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U.2018 t. j. z dnia 2018.12.04)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 t. j. z dnia 2018.04.27)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t. j. z dnia 2018.06.22)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t. j. z dnia 2015.09.18 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70 t. j. z dnia 2002.01.31)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U.2007.209.1513 t. j. z dnia 2007.11.13)
 • Regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. - pobierz PDF
  Załącznik nr 1 - Wniosek - pobierz PDF
  Załącznik nr 2 - Dokumenty - pobierz PDF
  Załącznik nr 3 - Umowa - pobierz PDF