Informacje ogólne

Jakie sprawy może załatwić odbiorca w Biurze Obsługi Klienta

Pobrać wytyczne dla inwestorów o procedurach:

 • przyłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • przyjęcia nieczystości płynnych
 • odbioru nieczystości płynnych

Złożyć wniosek o:

 • wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • uzgodnienie dokumentacji projektowej
 • protokół odbioru końcowego

Odebrać przygotowane dokumenty dotyczące:

 • warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 • uzgodnienie dokumentacji
 • protokół odbioru końcowego

Sprawy ogólne:

 • złożyć podanie o zawarcie umowy w przypadku nabycia, darowizny, podłączenia,
 • złożyć podanie o zawarcie umowy - zgon dotychczasowego odbiorcy,
 • złożyć podanie o rozwiązanie umowy w przypadku sprzedaży, darowizny, przekazania,
 • podpisać umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 • złożyć zgłoszenie o zamontowaniu wodomierza ogrodowego,
 • zgłosić zmianę: nazwiska, adresu do korespondencji, adresu nieruchomości,
 • podpisać umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • złożyć reklamację (pisemnie lub telefonicznie),
 • przekazać odczyt z wodomierza (jedynie w przypadku gdy pracownik MPWiK w Błoniu Sp. z o.o. nie mógł go wykonać z przyczyn od niego niezależnych) i otrzymać fakturę za dostarczoną wodę/ odprowadzone ścieki,
 • zlecić wykonanie usługi ( WNP, WUKO, montaż wodomierza, wymiana wodomierza),
 • zgłosić awarię.

Zadania realizowane przez Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu:

 1. Utrzymanie ruchu na niżej wymienionych obiektach:
  a. Stacje Uzdatnienia Wody
  b. Pompownie ścieków strefowe oraz pompownie przydomowe
  c. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
  d. Urządzenia sieci wod-kan i oczyszczalni ścieków
 2. Utrzymanie ruchu - transport, maszyny samojezdne oraz sprzęt.
 3. Nadzór nad procesami uzdatniania wody w SUW należących do Spółki.
 4. Przygotowanie warunków przyłączenia do istniejących sieci wod-kan
 5. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie sieci i przyłączy wod-kan.
 6. Prowadzenie ewidencji ścieków przyjmowanych na zlewni.
 7. Prowadzenie ewidencji obrotu środkami trwałymi w przedsiębiorstwie (budowa, likwidacja, przeniesienie).
 8. Odczyty wodomierzy w przedsiębiorstwach.
 9. Nadzór nad robotami zewnętrznymi wykonywanymi przez obcych wykonawców na sieciach i przyłączach wod-kan.
 10. Odbiory robót na sieciach i przyłączach wod-kan.
 11. Przygotowanie ofert na realizację robót wod-kan.
 12. Wykonywanie zleceń zewnętrznych związanych z budową sieci i przyłączy wod-kan.