Rozwiązanie umowy

Zgodnie z umową o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków:

„Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Dostawcę na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy.”

Taki obowiązek wynika przede wszystkim z faktu sprzedaży nieruchomości, wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy najmu, rezygnacji z usług przedsiębiorstwa w danym punkcie.

Zgodnie z treścią umowy może być ona rozwiązana przez Odbiorcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Dopuszcza się również możliwość niezwłocznego rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

Pismo w sprawie wypowiedzenia umowy powinno zatem zawierać informację o trybie jej rozwiązania oraz następujące dane:

  • imię i nazwisko Odbiorcy,
  • numer umowy lub Symbol Odbiorcy,
  • adres punktu, którego umowa dotyczy,
  • stan wodomierza głównego na dzień przekazania nowemu właścicielowi/użytkownikowi
  • stan wodomierza dodatkowego o ile dotyczy.
  • adres do korespondencji, o ile jest on inny niż wskazany przez Odbiorcę we wniosku o zawarcie umowy lub w trakcie jej trwania,
  • propozycję daty zdemontowania wodomierza oraz telefon kontaktowy – w przypadku gdy wypowiedzenie umowy wiąże się z rezygnacją z dostaw wody do nieruchomości

Wzór podania w sprawie rozwiązania umowy

Wymóg podania stanów wodomierzy wynika z faktu, że zmiana właściciela/użytkownika nieruchomości nie wiąże się z obowiązkiem wymiany przez Dostawcę (MPWiK w Błoniu) wodomierza na nowy. Stan wodomierza, który powinien zostać spisany w momencie przekazania nieruchomości - dla Zdającego jest stanem końcowym a dla Przejmującego jest stanem początkowym.

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.

Należy również pamiętać, że umowa zobowiązuje Odbiorcę do pisemnego powiadomienia Dostawcy z 7-dniowym wyprzedzeniem o zmianie użytkownika lub tytułu prawnego do korzystania
z nieruchomości.

W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy obciążają dotychczasowego Odbiorcę.

Jeżeli wynikiem powyższych czynności jest zamknięcie dostawy wody/odprowadzania ścieków
w przedmiotowej nieruchomości, należy uzgodnić datę demontażu wodomierza i udostępnić
w wyznaczonym terminie miejsce, w którym wodomierz jest zamontowany.