Podłączenie do sieci WOD-KAN

 

Informacja o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

W celu uzyskania informacji na temat możliwości zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków nieruchomości (dokument niezbędny do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy) należy złożyć „Podanie klienta – możliwość podłączenia do sieci wod-kan”.

Do uzyskania w/w informacji nie jest wymagany tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku, gdy dla danej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania terenu i nie ma konieczności ubiegania się o warunki zabudowy, a informacja dot. zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków potrzebna jest w celu złożenia projektu budowlanego budynku do Starostwa (uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) należy złożyć Wniosek 01 „Wniosek Inwestora o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej”, który opisany jest poniżej.

Krok 1 – Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci wod-kan należy złożyć Wniosek 01 „Wniosek Inwestora o określenie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej”.

Niezbędnymi załącznikami do w/w wniosku są:

 • plan zabudowy lub szkic sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją obiektu z określeniem wejścia wody do budynku oraz wyjścia kanalizacji z budynku (bardzo dobrze sprawdza się plan zagospodarowania terenu, który załącza się do wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia)
 • charakterystyka ścieków (w przypadku ścieków przemysłowych)

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci wod-kan należy wykazać się tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości.

MPWiK w Błoniu opracowuje warunki w terminie:

 • 21 dni od dnia złożenia wniosku, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej
 • 45 dni od dnia złożenia wniosku, w pozostałych przypadkach

W/w terminy mogą ulec przedłużeniu odpowiednio o kolejne 21 lub 45 dni po uprzednim zawiadomieniu Inwestora z podaniem uzasadnienia przyczyny.

Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Tu znajdziesz przykładowo wypełniony wniosek wraz z załącznikiem - pobierz PDF.

W przypadku otrzymania odmowy przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej istnieje możliwość złożenia podania o określenie wymogów jakie powinny zostać spełnione dla umożliwienia przyłączenia do sieci nieruchomości wymienionych we wniosku. Złożenie podania nie warunkuje wydania warunków technicznych.

Krok 2 – Uzgodnienie dokumentacji projektowej

W celu uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej należy złożyć Wniosek 02 „Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej”.

MPWiK w Błoniu uzgadnia dokumentację projektową w terminie do 30 dni. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku nie dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów lub wykonania dokumentacji niezgodnie z przepisami.

Istnieje możliwość zamiast dokumentacji projektowej wykonania planu sytuacyjnego przez osobę posiadającą uprawnienia projektowe w odpowiedniej specjalności (dotyczy tylko przyłączy wod-kan). Plan sytuacyjny z wymaganymi dokumentami, obejmującymi w szczególności zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty, które są wymagane w warunkach przyłączenia należy złożyć wraz z Wnioskiem 03.

Krok 3 – Zgłoszenie wykonywania robót

Przed rozpoczęciem robót należy złożyć Wniosek 03 „Zgłoszenie Inwestora o przystąpieniu do wykonywania robót na sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej”.

Niezbędnymi załącznikami do w/w wniosku są:

 • kopia uprawnień budowlanych kierującego robotami wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • kopia zgłoszenia lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (w przypadku budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej)

W przypadku gdy dokumentacja projektowa nie była uzgadniana do w/w zgłoszenia należy dodatkowo dołączyć plan sytuacyjny opisany w Kroku 2. Po akceptacji planu sytuacyjnego przez MPWiK w Błoniu, można przystąpić do wykonania przyłączy.

Zgłoszenie należy złożyć na minimum:

 • 3 dni przez rozpoczęciem robót w przypadku, gdy uzgadniania była dokumentacja projektowa,
 • 21 dni przez rozpoczęciem robót w przypadku wykonania planu sytuacyjnego.

Krok 4 – Odbiór robót (na miejscu)

Wszystkie roboty ulegające zakryciu należy zgłosić telefonicznie do Spółki przed ich zakryciem z określeniem dokładnej godziny zakończenia prac.

Krok 5 – Podpisanie umowy

Do 14 dni od odbioru robót w terenie (odbiór techniczny) Inwestor składa Wniosek o zawarcie umowy.

Niezbędnymi załącznikami do w/w wniosku są:

 • wyniki badań bakteriologicznych wody (dotyczy przyłącza wodociągowego):
  • analizy: grupa coli, escherichia coli, enterokoki kałowe,
  • próbki pobrane przez: Laboratorium lub Klienta przeszkolonego przez Sanepid,
 • protokół z montażu i uruchomienia pompowni (dotyczy przyłącza kanalizacji ciśnieniowej) lub zestawu podciśnieniowego (dotyczy przyłącza kanalizacji podciśnieniowej),
 • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt notarialny, numer księgi wieczystej, umowę najmu/dzierżawy itp.) – do wglądu.

Krok 6 – Protokół odbioru końcowego

W celu uzyskania protokołu odbioru końcowego należy złożyć Wniosek 04 „Wniosek Wykonawcy o dokonanie odbioru końcowego przyłączenia do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej”.

Niezbędnymi załącznikami do w/w wniosku są:

 • oświadczenie kierującego robotami o zakończeniu robót
 • kopia uprawnień budowlanych kierującego robotami wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wybudowanych obiektów (sieci, przyłącza)
 • dokumentacja powykonawcza (w przypadku, gdy były zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji projektowej)
 • wyniki badań bakteriologicznych (w przypadku sieci wodociągowej):
  • analizy: grupa coli, escherichia coli, enterokoki kałowe,
  • próbki pobrane przez: Laboratorium lub Klienta przeszkolonego przez Sanepid.

MPWiK w Błoniu wydaje protokół odbioru końcowego w terminie 30 dni. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku nie dołączenia przez Inwestora kompletnych dokumentów.

W celu uzyskania zaświadczenia o przyłączeniu do sieci wod-kan (protokołu odbioru końcowego) dla przyłączy wykonanych przed 01.01.2015r. lub wykonanych przez MPWiK należy złożyć Wniosek 05 „Wniosek Inwestora o zaświadczenie o przyłączeniu do sieci wodociągowej i / lub kanalizacji sanitarnej”. Niezbędne załączniki do w/w wniosku są takie same jak dla Wniosku 04.

Dokumentację projektową lub plan sytuacyjny oraz wszelkie prace wykonywać należy zgodnie z "Aktualnie obowiązującymi wytycznymi do projektowania, budowy oraz odbioru sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych".

Zaleca się wypełnienie wszystkich rubryk wniosków w sposób czytelny (DRUKOWANE CYFRY I LITERY). W przypadku nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnionych druków MPWiK w Błoniu zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji.