Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 28 lutego 2020 r.

Wstęp

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie (dalej: „MPWiK”) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez MPWiK z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przyjęte przez MPWiK. W Polityce uregulowano:
  1. rodzaje danych osobowych gromadzonych przez MPWiK,
  2. sposób wykorzystania tych danych,
  3. prawa osób, których dane są przetwarzane przez MPWiK,
  4. kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane,
  5. środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych,
  6. sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez MPWiK,
  7. stosowane przez MPWiK środki i metody ochrony danych osobowych,
  8. informacje dotyczące plików cookies.

I. Podstawowe pojęcia

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza MPWiK.

II. MPWiK jako Administrator Danych Osobowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie (dalej: „MPWiK”), tel. 22 725 44 67, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie lub w formie elektronicznej na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

III. Zasady zbierania danych osobowych przez MPWiK

 1. MPWiK uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Użytkowników. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez MPWiK wizytówki zawierającej takie dane lub od pracodawcy takiej osoby), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. MPWiK uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT  (takich jak NIP, REGON);
 • danych dotyczących Użytkownika niezbędnych do wykonania umowy zawartej z MPWiK oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MPWiK;
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).

IV. Sposób przetwarzania danych osobowych przez MPWiK

 1. MPWiK zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 2. MPWiK dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 3. MPWiK zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 4. MPWiK przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 5. MPWiK podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. MPWiK oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • przetwarza dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 1. Dostęp do danych osobowych posiada: MPWiK, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez MPWiK.
 2. MPWiK prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. MPWiK oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

V. Cele przetwarzania danych osobowych przez MPWiK

 1. Gromadzone przez MPWiK dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenia usług lub wykonywania umów, w szczególności umów sprzedaży/dostawy, oferowanych przez MPWiK, administrowanie nimi i informowanie o nich przez MPWiK; w przypadku przetwarzania danych osobowych osoby, na której żądanie podjęto czynności zmierzające do zawarcia przez nią umowy z MPWiK lub wykonania zawartej z nią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b; w razie pozyskiwania danych osobowych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, MPWiK przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania takiej umowy;
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na MPWiK, które wynikają z przepisów regulujących świadczenie usług bądź działalność MPWiK, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia korespondencji elektronicznej i tradycyjnej; w przypadku kierowania do MPWiK za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi przez MPWiK lub inną zawartą z MPWiK umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której korespondencja dotyczy, co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia kontaktów telefonicznych; w przypadku kontaktowania się z MPWiK drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z usługami świadczonymi przez MPWiK lub inną zawartą z MPWiK umową, MPWiK może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt telefoniczny, co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • prowadzenia monitoringu: w przypadku osobistego wstępu na teren MPWiK, MPWiK przetwarza dane osobowe w postaci wizerunku w formie monitoringu wizyjnego, co stanowi jako środek zwiększenia bezpieczeństwa prawnie uzasadniony interes MPWiK (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • zbierania danych osobowych w związku z działalnością MPWiK: w związku z prowadzoną działalnością MPWiK może pozyskiwać dane osobowe także w innych celach np. zawieranie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, co w każdym przypadku będzie oparte o prawnie uzasadnionym interesie MPWiK (na podstawie prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • szacowania ryzyka i udoskonalania działalności MPWiK (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług), co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • oszacowania zainteresowania zatrudnieniem lub skorzystaniem z jej usług przez MPWiK i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia lub świadczenia usług przez MPWiK, co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych MPWiK oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez MPWiK w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej (np. Naczelnika US) do udostępnienia informacji będących w posiadaniu MPWiK, co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku żądania uprawnionego organu władzy publicznej wykonanie obowiązku prawnego MPWiK;
 • zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami MPWiK w tym zakresie, co stanowi prawnie uzasadniony interes MPWiK w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej.

V. Okres przechowywania danych osobowych przez MPWiK

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez MPWiK przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Okres przechowywania danych osobowych przez MPWiK jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania tych danych. MPWiK informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu.
 2. MPWiK wskazuje, że dane osobowe przetwarzane przez MPWiK:
 3. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, będą przechowywane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
 4. na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.
 5. Z wykorzystaniem plików cookies i podobnych technologii, będą przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia / urządzenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Użytkownika
 6. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. w celu wystawienia faktury) będą przechowywane w terminie wymaganym w tych przepisach np. prawa rachunkowego i podatkowego.
 7. w celu świadczenia usług, w tym sprzedaży, będą przechowywane do czasu możliwego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń przez MPWiK - zgodnie z powszechnie obowiązującymi terminami przedawnienia roszczeń.

VI. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez MPWiK

 1. MPWiK nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. MPWiK może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu, w szczególności usług elektronicznych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych związanych ze świadczonymi przez MPWiK usługami.
 3. MPWiK wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu MPWiK.

VII. Prawa osób, których dane przetwarza MPWiK

 1. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez MPWiK swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 2. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez MPWiK swoich danych osobowych.
 3. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma również prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez MPWiK swoich danych osobowych.
 4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to ma on prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób MPWiK. W takich sytuacjach MPWiK dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 5. Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od MPWiK ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 6. Z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika oraz w granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez MPWiK opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 7. W granicach przepisów prawa Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył MPWiK, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony MPWiK. Jednakże MPWiK zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które MPWiK przetwarza na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy lub na podstawie jego zgody.
 8. Realizacja powyższych praw może nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez MPWiK danych osobowych narusza przepisy prawa, Użytkownik może skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej mpwik-blonie.pl może wiązać się z koniecznością podania swoich danych, takich jak informacje z plików cookies. Korzystając ze strony mpwik-blonie.pl Użytkownik zgadza się na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Użytkownik może jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony mpwik-blonie.pl, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 2. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: <aboutcookies.org>. Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie tych plików, konieczna jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej. Możliwe jest wyłączenie zapisywania plików „cookies” dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki lub dla konkretnej witryny, a także ich usuwanie. Sposób zarządzania plikami „cookies” zależy od używanego oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o możliwości i sposobach ich obsługi Użytkownik znajdzie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której korzysta w celu połączenia ze stroną mpwik-blonie.pl
 3. MPWiK, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej mpwik-blonie.pl. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 4. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę mpwik-blonie.pl. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony mpwik-blonie.pl za każdym razem, kiedy Użytkownik z niej korzysta, dzięki czemu serwer rozpoznaje Użytkownika i pamięta na przykład jego preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania). Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Użytkownika informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony mpwik-blonie.pl. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie <aboutcookies.org>.
 5. MPWiK wykorzystuje cookies trwałe wyłącznie do badania funkcjonalności strony mpwik-blonie.pl także po zakończeniu sesji przez Użytkownika. W przypadku plików sesyjnych są one przechowywane do końca danej sesji Użytkownika.
 6. MPWiK może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:
 7. Google Adwords - pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 8. Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Użytkowników oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 9. Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Użytkownika,
 10. YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Użytkowniku, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Użytkownika.
 11. Dla wygody i w celu zapewnienia dodatkowych informacji, strona internetowa mpwik-blonie.pl może zawierać łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od MPWiK. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. MPWiK zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na stronie mpwik-blonie.pl, a które nie są własnością MPWiK ani nie podlegają jej kontroli, MPWiK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkownika z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

IX. Zmiany i aktualizacje Polityki

 1. Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach MPWiK dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w MPWiK.
 2. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie internetowej MPWiK. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

X. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z MPWiK w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób MPWiK wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki. Dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..