Ostateczna decyzja Wód Polskich w sprawie taryf dla gminy Błonie z dnia 05.11.2021 r.

W dniu 05.11.2021 r. organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie numer WA.RZT.70.265.2021/5 dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Błonie na okres 3 lat na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie.

Zeskanowana ostateczna decyzja wraz ze wszystkimi pieczęciami oraz podpisami.

Wpis w BIP Wód Polskich, w sprawie w/w decyzji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. 13.11.2021 r.